Wskazania na owocne przeprowadzenie konsultacji synodalnych w Archidiecezji Warszawskiej

Bogu dzięki mamy więcej czasu na konsultacje w kościołach partykularnych niż to zapowiadano na początku. Ta faza procesu synodalnego nazwana została w komunikacie Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów z dnia 29 października br. „kwestią kluczową dla drogi synodalnej”. Sekretarz Generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech poinformował, że do Rzymu przychodziły z całego świata prośby od kościołów partykularnych, by wydłużyć okres konsultacyjny w pierwszej fazie synodu. Napawa to nadzieją, bowiem świadczy o woli zaangażowania w budowanie Kościoła synodalnego. Komunii, uczestnictwa i misji. Bardzo ważne jest, byśmy wsłuchiwali się w głos ludu na dole, w parafii i poczynając od parafii przygotowywali syntezę dekanalną a potem diecezjalną. Proszę, byśmy wzięli sobie to do serca i tego przypilnowali, w ten proces się zaangażowali. Chodzi o to, by dać jak najwięcej możliwości ludowi Bożemu, by przeżył autentyczne doświadczenie „słuchania i dialogu”. Przedstawiamy propozycje diecezjalnych osób kontaktowych oraz sekretariatu synodu, swoistą „mapę drogową”, itinerarium modlitwy i konsultacji synodalnych w naszej Archidiecezji.

1. Dnia 17 października 2021 r. uroczyście rozpoczęliśmy diecezjalny etap XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Do katedry przybyli księża Dziekani i świeckie osoby kontaktowe ze 130 parafii Archidiecezji Warszawskiej. Do dzisiaj zgłoszono osoby kontaktowe z ponad 150 parafii. Proszę o przypomnienie księżom proboszczom, by jak najszybciej wydelegowali takie osoby i poinformowali o tym sekretariat synodu.

2. Synod ma trzy fazy: etap kościołów partykularnych i lokalnych, etap kontynentalny, etap Kościoła Powszechnego. Dnia 29 października br. Sekretariat Generalny Synodu Biskupów wydał komunikat wydłużający fazę pierwszą. Konferencje Episkopatów zobowiązane są do przesłania dokumentów konsultacji synodalnych w kościołach lokalnych do 15 sierpnia 2022 r. W pierwotnej wersji był to kwiecień 2022 r.

3. Spotkania modlitewno-konsultacyjne powinny rozpocząć się w parafiach jak najszybciej. Proponujemy zorganizowanie dwóch spotkań w miesiącu. Wymagane jest do tego zaangażowanie ks. Proboszcza i osoby kontaktowej oraz utworzenie grupy synodalnej, która nie powinna być grupą zamkniętą. Może do niej dołączyć w każdej chwili każdy człowiek. Dużo zależy od księdza Proboszcza. Powinien zachęcać do tej aktywności zarówno w kościele, jak i na stronach internetowych parafii. Wzorcowy przykład spotkania synodalnego w parafii został przygotowany przez diecezjalne osoby kontaktowe i znajduje się na stronie synodu.

4. Spotkania kolędowe biskupów w dekanatach poświęcone będą tematyce synodalnej. Proszę o ustalenie dat i miejsc tych spotkań z księżmi biskupami. Można to zrobić już dzisiaj. Każde spotkanie będzie się składało z dwóch części: w pierwszej części uczestniczą proboszczowie i wikariusze, a w drugiej parafialne osoby kontaktowe i delegacje wiernych z parafii (proponujemy 3 osoby). Dzielą się informacjami o parafialnych spotkaniach i artykułują najważniejsze podjęte problemy. Nie wymagamy na te spotkania dokumentu pisemnego. Projekt takiego spotkania przygotowaliśmy i jest zamieszczony na stronie Synodu.

5. Po dekanalnych spotkaniach kolędowych z biskupami kontynuowane są konsultacje synodalne w parafiach. Księża proboszczowie i osoby kontaktowe przekazują w parafiach uczestnikom grupy synodalnej owoce, informacje i ewentualne ustalenia podjęte podczas spotkań dekanalnych.

6. Sugerujemy i prosimy, by temat synodalności był podjęty podczas rekolekcji adwentowych lub wielkopostnych. Przynajmniej jedna nauka rekolekcyjna powinna być poświęcona tej tematyce.

7. Po wygłoszonych wielkopostnych naukach rekolekcyjnych, rekolekcjonista i ks. Proboszcz mogą zaprosić chętnych uczestników rekolekcji na spotkanie synodalne. Podjęte w nim być powinny tematy przewidziane przez synod generalny (10 problemów), tematy konferencji wielkopostnych oraz aktualne problemy wspólnoty parafialnej.

8. Trzystronicowy „raport” z konsultacji parafialnych, który przygotowuj ks. proboszcz z parafialną osobą kontaktową przekazywany jest ks. dziekanowi do 3 kwietnia 2022 r. (V Niedziela Wielkiego Postu).

9. Ksiądz Dziekan wraz z dekanalnych duszpasterzem dzieci i młodzieży przygotowuje dokument konsultacji dekanalnych (4 strony) i przekazuje do Diecezjalnego Sekretariatu Synodu do 17 kwietnia 2022 r. (Niedziela Wielkanocna).

10. Diecezjalne osoby kontaktowe i diecezjalny sekretariat synodu – z pomocą niektórych członków Zespołu Synodalnego – przygotowuje dokument diecezjalny, który jest prezentowany – przez osoby kontaktowe – na spotkaniu księży dziekanów i wice dziekanów dnia 5 maja 2022 r.

11. Po uwzględnieniu uwag przedłożonych na spotkaniu księży dziekanów przygotowany jest końcowy dokument diecezjalnych konsultacji synodalnych. Wymaga on akceptacji Arcybiskupa Metropolity. Dokument ten zostanie przekazany do Sekretariatu Episkopatu Polski.

12. 24 czerwca 2022 r., podczas uroczystości św. Jana Chrzciciela w katedrze, uroczyście zakończymy etap diecezjalny. Zaproszeni są księża proboszczowie i wierni świeccy zaangażowani w konsultacje synodalne. Zostanie przedstawiony zgromadzonym nasz dokument diecezjalny.

13. Oprócz pracy w parafiach i dekanatach przygotowujemy synodalne spotkania konsultacyjne na poziomie diecezjalnym do końca maja 2022 r. Na pierwszym spotkaniu – 23 listopada 2021 r. o godz. 18.00 (sala konferencyjna w Domu Arcybiskupów Warszawskich). Projekt takiego spotkania ułatwiający uczestnikom owocne jego przeżycie zamieszczony jest na stronie synodu. Temat pierwszego spotkania: „Od Kościoła klerykalnego do Kościoła synodalnego”. Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek, 14 grudnia br. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich. Daty, miejsca i tematy kolejnych spotkań zostaną podane w najbliższym czasie.

14. W czwartek, 25 listopada br. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie on-line osób kontaktowych z parafialnych zespołów synodalnych z osobami odpowiedzialnymi za Synod w naszej archidiecezji.

15. W ramach diecezjalnej modlitwy i konsultacji planujemy spotkanie modlitewno – konferencyjne dla duchownych Archidiecezji w Świątyni Opatrzności Bożej z Sekretarzem Generalnym Synodu kard. Mario Grechem, dnia 19 marca 2022 r. W niedzielę 20 marca 2022 r. planujemy spotkanie modlitewno – konsultacyjne z kardynałem ze świeckimi zaangażowanymi w prace synodu. Będzie ono miało miejsce w jednym z dużych kościołów warszawskich.

16. Jest także możliwość uczestnictwa w synodzie on line, przesyłania swoich uwag czy nagrywania filmików. Zajmuje się tym Biuro Prasowe naszej Archidiecezji.

17. Przygotowujemy specjalny plakat poświęcony XVI Synodowi Biskupów. Prosimy o umieszczenie go w gablotach parafialnych. Prosimy także podejmować temat synodu podczas homilii i w parafialnych ogłoszeniach, oraz śledzić informacje zawarte na diecezjalnych stronach synodu.

18. Jeśli parafia wymaga pomocy w celu dobrego zorganizowania i owocnego przeprowadzenia konsultacji synodalnych prosimy zgłosić to do diecezjalnego sekretariatu synodu. Osoby kontaktowe i wyznaczeni przez nie członkowie Zespołu Synodalnego stawiają się do dyspozycji w udzielaniu takiej pomocy.

19. Tekst mojego wystąpienia otrzymają księża Dziekani jako pomoc w merytorycznym przeprowadzeniu spotkań dekanalnych. Będzie też możliwość wysłuchania naszych wystąpień na stronie internetowej synodu.

20. Organizowanych będzie dużo spotkań związanych z synodem. Pielgrzymka kapłanów do katedry warszawskiej, dnia 27 listopada 2021 r. będzie poświęcona problematyce synodalnej. Referat zatytułowany „Czy synodalność może być lekiem na klerykalizm?” wygłosi ks. dr Grzegorz Strzelczyk.

21. Również posiedzenia Rady Duszpasterskiej (6.XII) oraz Rady Kapłańskiej (11.XII) poświęcone będą XVI Zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu Synodu Biskupów i jego konsultacji w naszej Archidiecezji.

Sądzę, że w wymiarze diecezjalnym zrobiliśmy już wiele. Opracowaliśmy wiele pomocy, które są dostępne zarówno w formie papierowej jak i na stronie internetowej synodu. Teraz wiele zależy od zaangażowania duchowieństwa i wiernych świeckich w parafiach. O to prosimy, dla naszego wspólnego dobra a przede wszystkim dla uautentycznienia Kościoła, to znaczy większego przywrócenia mu wymiaru synodalnego, komunijnego. Chodzi o wprowadzenie do naszego duszpasterstwa „eklezjologii komunii”, która została zaniedbana a nawet zapomniana. Różne są tego przyczyny. Papież Franciszek stwierdził podczas uroczystości upamiętniającej 50. Rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów – 17. X. 2015 r., że „to czego domaga się od nas Pan, w pewnym sensie jest już w całości zawarte w słowie „synod” Podążanie razem – wierni, pasterze, Biskup Rzymu – to idea łatwa do wyrażenia słowami, ale nie jest takie proste realizowanie tego w praktyce”. Bądźmy realistami, ale nie powinniśmy zrażać się na początku drogi. Powinniśmy wzbudzić w sobie zapał duszpasterski. Synod może stać się dla nas biskupów i kapłanów pięknym, głębokim doświadczeniem związanym z naszym życiowym powołaniem. Może on na nowo pomóc odkryć i przeżyć piękno Chrystusowego Kościoła. Tego właśnie sobie – na początku prac synodalnych – życzymy.

 

Biskup Piotr Jarecki