Wpisy

“Bez rozeznania nie ma Kościoła synodalnego”. Szóste diecezjalne spotkanie synodalne

Szóste spotkanie, które odbyło się we wtorek 24 maja, zakończyło etap synodalnych konsultacji na poziomie diecezjalnym • Jego tematem było: „Budowanie Kościoła synodalnego w Archidiecezji Warszawskiej. Rozeznawanie” • „Rozeznawanie jest współdziałaniem między własnym duchem a Duchem Świętym” – mówił w czasie spotkania bp Piotr Jarecki •

Podobnie jak poprzednie spotkania, diecezjalne konsultacje synodalne rozpoczęły się śpiewem hymnu “O Stworzycielu Duchu przyjdź” i modlitwą za synod, którą odmówili wszyscy zebrani w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

“Rozeznawanie to współdziałanie między własnym duchem a Duchem Świętym”

Liturgii słowa przewodniczył bp Piotr Jarecki, który jest delegatem metropolity warszawskiego ds. synodu. W homilii, odnosząc się m.in. do fragmentów Pisma Świętego, wytłumaczył, jak należy rozumieć rozeznanie chrześcijańskie, często – jak przyznał – pomijane w duszpasterstwie.

To temat, który rzadko podejmujemy. W ostatnich latach przywrócił go papież Franciszek, który w adhortacji Amoris Laetitia poświęcił wiele miejsca rozeznawaniu w relacji do życia rodzinnego – podkreślił bp Jarecki. – W czasie spotkania z jezuitami w Krakowie w 2016 roku papież stwierdził: dzisiaj Kościół potrzebuje wzrastać w rozeznawaniu, w zdolności rozeznawania – dodał.

Jak podkreślił, dla chrześcijanina rozeznawanie jest synergią, czyli współdziałaniem między własnym duchem a Duchem Świętym. – Jest procesem, który wymaga interwencji Ducha Świętego, działania łaski – mówił.

Odniósł się do słów św. Jana Klimaka, że “rozeznawanie należy rozumieć jako pewne, czyli stuprocentowe rozumienie woli Boga w każdym czasie, miejscu i okoliczności, która może być obecna tylko w tym, kto ma czyste serce, ciało i słowo”.

Chrześcijańskie rozeznanie wymaga nawrócenia i życia w łasce uświęcającej. I tak właśnie rozumiane rozeznanie powinniśmy stosować w Kościele synodalnym. Bez rozeznania nie ma Kościoła synodalnego, ale rozumiane tylko w odniesieniu do wymiaru ludzkiego, bez łączności z Bogiem także zaprzecza Kościołowi synodalnemu, który w tej sytuacji może się przerodzić w jakąś formę parlamentaryzmu czy demokratyzmu – mówił bp Jarecki.

W drugiej części spotkania, uczestnicy, podzieleni na sześć grup, dzielili się swoimi doświadczeniami, wychodząc od pytań m.in. o to jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym? Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?

W relacjach z grup pojawiły się głosy, jak ważne jest rozeznawanie, które prowadzi do diagnozy problemów i podjęcia odpowiednich środków, aby je rozwiązać. Zwrócono uwagę, że świeccy nie zawsze są zaproszeni do rozeznawania, a często istnieją przeszkody między duchownymi i świeckimi, które uniemożliwiają to rozeznawanie. – Pojawiły się też pozytywne głosy dotyczące parafii, gdzie podejmuje się to wspólne rozeznawanie – relacjonowano.

Uczestnicy nawiązali również do pandemii, która sprawiła, że część ludzi “odpłynęła od Kościoła”. – A trzeba, niejako, popłynąć za nimi, ciągle ich szukać, aby synod był kontynuowany, bo inaczej straci się kolejną szansę na rozeznawanie – brzmiał jeden z głosów.

Spotkanie zakończyło się modlitwą powszechną m.in. “o dar prawdziwego dialogu w Kościele i społeczeństwie”, “za nasz udział w misji Kościoła, aby doświadczenie drogi synodalnej pomogło nam wzrastać we współodpowiedzialności za powierzono nam zadania”, o jedność chrześcijan, aby dialog różnych wyznań “promieniował nowym blaskiem na drodze synodalnej”. Uczestnicy spotkania modlili się również o pokój w Ukrainie, “aby miłosierny Bóg miał w opiece tych wszystkich, którzy cierpią z powodu wojny”.

Uroczyste zakończenie diecezjalnego etapu synodu

To ostatnie spotkanie konsultacyjne na poziomie diecezjalnym. Diecezjalny etap synodu zakończy uroczysta Msza Święta w piątek 24 czerwca o godz. 19:00, której w Archikatedrze Warszawskiej będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. – Zapraszam wszystkich proboszczów, osoby kontaktowe z parafii i wszystkie osoby zaangażowane w prace synodalne – mówił na zakończenie bp Jarecki.

Także wtedy zgromadzonym zostanie zaprezentowany dokument synodalny Archidiecezji Warszawskiej, który powstanie na podstawie kilkuset relacji, które przekazały parafie i osoby indywidualne.

kh/archwwa.pl

Sprawozdanie z piątego spotkania konsultacyjnego

19 kwietnia 2022 roku w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się V konsultacyjne spotkanie synodalne na poziomie diecezjalnym. Tematem spotkania było: „Synodalność metodą Kościoła misyjnego”.
W sprawozdaniu pogrupowaliśmy wypowiedzi uczestników według kilku najczęściej pojawiających się tematów odnoszących się do pytań pomocniczych z materiału przygotowawczego.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu.

W jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestnictwa w misji Kościoła? Co pomaga w formowaniu do misji?

Uczestnicy spotkania wskazali, że przez chrzest jesteśmy powołani do misji. Chrzest wprowadza nas do Kościoła. Ale to rodzina uczy dzieci misyjności przez przekaz wiary, który jest świadectwem codziennego życia.

Następnie ważna jest formacja, która wyposaża nas w wiedzę i niezbędne umiejętności, by umieć nawiązać kontakt z osobami, do których skierowana jest misja. Kluczowa w tym jest formacja we wspólnocie, medytacja Pisma św., znajomość Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz katolickiej nauki społecznej. Ważna jest indywidualna praca nad sobą oraz pokonywanie lenistwa duchowego.

Uczestnicy spotkania mówili też:

– Misji Kościoła uczymy się od młodości poprzez pomoc oraz zrozumienie okazywane drugiej osobie. Misja budzi się w naszym sercu. Zaniedbujemy ją nie wychodząc do ludzi, którzy są trudni, sfrustrowani i pełni żalu. Młodzieńczy zapał misyjny może zatrzymać różnica pokoleń, która wyraża się brakiem zrozumienia młodzi – starsi.

– W misji bardzo ważne jest świadectwo życia, spotkanie ludzi, którzy żyją według Ewangelii i nauki Kościoła. Potwierdza to, że „słowo Dobrej Nowiny może zrealizować się w życiu”. To nieraz ważniejsze od wypowiadanych słów.

Jeden z uczestników spotkania przywołał obraz pracy misjonarza na misjach, który najpierw wchodzi w środowisko misyjne, zaczynając od towarzyszenia tym ludziom. Tubylcy muszą widzieć w misjonarzu osobę, na której mogą polegać, która pomaga w sytuacjach granicznych i zna odpowiedzi na trudne pytania. Wtedy, gdy misjonarz zostanie zaakceptowany i przyjęty przez tę wspólnotę, pokazuje to, co dla niego jest najważniejsze. Dopiero na końcowym etapie głosi Ewangelię, by została przyjęta i stała się ważna dla tych ludzi.

Przypomniano też, że chrześcijanie pierwszych wieków posiadali wartości, które zadziwiały świat pogański. Chrześcijanie świadczyli pomoc niezależnie od poglądów, w tym również poganom.

Czy dzisiaj mamy jakieś słowo pokrzepiające dla świata? Czy sposób naszego życia jest przekazem, który zadziwia świat? – zastanawiali się uczestnicy. Społeczeństwo zainteresuje się Kościołem, gdy zobaczy nasze życie. Bardziej trzeba się koncentrować na tym, czym zainteresować świat, a nie odrzucać go, bo to nie jest misyjne – podsumowano.

Co utrudnia ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?

Refleksje uczestników koncentrowały się w dużej mierze wokół pytań dotyczących przeszkód, jakie napotykają ochrzczeni, by być aktywnymi w misji i zaniedbywanych obszarów misji.

Wyrażali to w następujący sposób:

– Kościół ma być Kościołem „w drodze”. Problemem jest „zamknięcie w sobie”, bez dynamiki wychodzenia ku innym.

– Potrzeba większego wzajemnego zaufania, umożliwiającego współdziałanie w Kościele. Zdarza się, że „ksiądz nie dopuszcza do zaangażowania się świeckich”, brakuje zaufania by „posłać świeckich”. Tęsknota za „relacjami braterskimi”.

– Podkreślano potrzebę dialogu, koniecznego by nastąpiło „otwarcie na drugiego, poznanie go, zachwycenie się nim”.

– Przestrzegano przed „festiwalem roszczeń” związanych z synodem. W działaniu misyjnym w „stylu synodalnym” potrzeba słuchania Ducha Świętego, a nie tylko słuchania siebie.

– W byciu misyjnym przeszkadza poczucie własnej niedoskonałości, obawa, że zobaczymy siebie, inni też nas zobaczą w niekorzystnym świetle. W ewangelizacji onieśmiela poczucie własnej niedoskonałości.

– Jak można budować misyjność w Kościele, gdy nie czuje się wspólnoty? Parafia nie funkcjonuje jako wspólnota. Gdy ktoś przeżywa kryzys, to nie ma do kogo się zwrócić. Mam poczucie, że Kościół w Polsce jest jakby w „remoncie”, ciągłym „bałaganie”, to nie zachęca do misyjności. Trudno jest zaprosić do domu, który jest w remoncie.

W wielu wypowiedziach wybrzmiało, że świeccy nie czują się przygotowani do uczestniczenia w misji Kościoła. Katecheza w szkole nie przygotowuje do misji oraz, że nie ma dojrzałej katechezy dorosłych świeckich.

Kolejny raz podniesiona problem klerykalizmu, który w temacie misji rozumiany jest jako posłanie 12 apostołów, a nie 72 uczniów. Brakuje akceptacji dla wielogłosu osób angażujących się, które różnie postrzegają wyzwania i widzą je z różnej perspektywy, np. media, uczelnia, rodzina, praca. Ludzie, którzy stawiają trudne pytania nie są słuchani. Chociaż to oni mogą nam wskazać „dziury w naszej łodzi”.

Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?

Uczestnicy spotkania wymienili obszary, w których zauważają zaniedbania i brak wrażliwości misyjnej:
– zwrócono uwagę młodzież,
– katechezę w szkole,
– prowadzenie formacji dla dorosłych,
– środowisko pracy,
– potrzeba ewangelizacji i duszpasterstwa singli a także seniorów,
– zaproponowano, by bardziej wykorzystać niedzielę oraz uroczystości rodzinne, gdy wierni przychodzą do kościoła,
– zastanawiano się jak uruchomić przejście od chrześcijaństwa kultycznego do zaangażowania w życie Kościoła,
– zauważono, że możemy docieranie do innych miejsc, np. przez algorytm Facebook’a. Wtedy przekaz trafia do osób, które nie uczestniczą w danym wydarzeniu.

– podano przykład wychodzenia kapłana do wiernych po mszy św.

– wyjście na tzw. ulice miast.

Co nowego wnosi do Kościoła synodalność jako metoda duszpasterska?

W jednej z parafii w ramach konsultacji synodalnych zaproponowano ankietę, która była formą ewaluacji pracy duszpasterskiej. To dobry pomysł, aby w ten sposób pytać parafian, jak oceniają, czego potrzebują od parafii – relacjonowano.

Świecki musi wiedzieć, jakie zadania należą do świeckich, a jakie do duchownych, aby nie było zamieszania i bałaganu.

Funkcjonuje jeszcze w Kościele przywiązanie do ilości wiernych, a nie jakości życia wiarą. Zauważam przymus, bo tak trzeba, bo wypada, co na to babcia powie, a nie – bo to jest ważne. Nie ma możliwości zakochać się w chrześcijaństwie przez ten przymus. Zaniedbujemy samych siebie. Wiara to zaliczanie formułek, zdawanie egzaminów – mówił uczestnik spotkania.

Synodalność jest procesem, który wymaga czasu na poznanie się, docenienie i zauważenie efektów – podsumowano.

Materiały przygotowawcze do szóstego diecezjalnego spotkania konsultacyjnego

Podstawową formą pracy grup synodalnych jest modlitwa, lektura i dzielenie się ich owocami. Dlatego, aby uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym na poziomie diecezjalnym warto wcześniej zapoznać się z materiałami przygotowawczymi.

Zawierają one wyjaśnienie tematu konsultacji, modlitwę za Synod “Adsumus Sancte Spiritus” a także fragmenty Pisma świętego i dokumenty Kościoła katolickiego, które mogą posłużyć jako pomoc do osobistej modlitwy i refleksji, aby lepiej wsłuchać się w Ducha Świętego

 

Publikujemy materiały do modlitwy i refleksji przed spotkaniem na poziomie diecezjalnym na temat: “Budowanie Kościoła synodalnego w Archidiecezji Warszawskiej. Rozeznawanie”

 

Do pobrania:

Materiały przygotowawcze >>

Kościół i duszpasterstwo potrzebują misyjnego nawrócenia. 5 diecezjalne spotkanie synodalne

Piąte spotkanie w ramach konsultacji synodalnych na poziomie diecezjalnym odbyło się tuż po świętach wielkanocnych, we wtorek 19 kwietnia. – Dziś będziemy rozmawiać o misji – zapowiedział ks. Matteo Campagnaro • Tematem spotkania była „Synodalność metodą Kościoła misyjnego”

Podobnie jak poprzednie spotkania, diecezjalne konsultacje synodalne rozpoczęły się śpiewem hymnu “O Stworzycielu Duchu przyjdź” i modlitwą za synod, którą odmówili wszyscy zebrani w Domu Arcybiskupów Warszawskich. – Słuchanie słowa Bożego, ale też obszerny materiał przygotowawczy to dla nas inspiracja do podjęcia misji – podkreślił ks. Campagnaro.

“Ten, kto został posłany, otrzymał zadanie”

Liturgii słowa przewodniczył bp Piotr Jarecki, który jest delegatem metropolity warszawskiego ds. synodu. W homilii odniósł się do posłania Apostołów i rozesłania 72 uczniów, co zostało opisane na kartach Ewangelii wg św. Marka oraz Ewangelii wg św. Łukasza.

Bp Jarecki zwrócił uwagę, iż posłanie misyjne nie jest owocem zasługi człowieka, ale zmiłowania się Jezusa Chrystusa. Nawiązał przy tym do herbu i dewizy papieża Franciszka Miserando atque eligendo – “Spojrzał z litością, zmiłował się, wybrał i posłał”. Przypomniał, że od chrztu świętego każdy z nas jest posłany.

Biskup podkreślił również, że Kościół powinien ewangelizować samego siebie, po to żeby mógł owocnie ewangelizować świat. – Nie powinniśmy zapominać, że sami też potrzebujemy ewangelizacji – dodał.

Wiele uwagi poświęcił świadomości uczniów-misjonarzy. – Wszyscy ochrzczeni są wezwani i uzdolnieni do tego, żeby być ewangelizatorami. Ten, kto został posłany otrzymał zadanie – poprzedza Jezusa i głosi, że blisko jest Królestwo Boże. Idźcie! Nie czekajcie – mówił.

Bp Jarecki zwrócił też uwagę, iż posłani przez Chrystusa głoszą nie tylko tym, którzy ich pytają. – Uczeń ma przejąć inicjatywę, gdyż “żniwo jest wielkie”. Nie traćcie czasu – najważniejsze jest głoszenie Ewangelii – zaznaczył. Podkreślił, że “apostoł wierzy w moc Słowa, które głosi i odrzuca pokusę używania mocy tego świata, polityki itp. Ani sukces, ani porażka, nie mogą powstrzymać apostoła – dodał.

Przemawia świadectwo życia

W drugiej części konsultacji synodalnych, uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w czterech grupach. Punktem wyjścia były pytania m.in. o to, w jaki sposób każdy ochrzczony jest powołany do uczestniczenia w misji Kościoła? Jakie obszary misji są zaniedbywane? W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa?

W relacjach z grup przedstawionych potem na forum ogólnym pojawiały się głosy o ważnej roli świadectwa życia Ewangelią. Podkreślano, że spotkanie z ludźmi, którzy żyją zgodnie z nauką Kościoła przekonuje bardziej niż słowa. Głoszenie powinno być nienachalne, nie może mieć charakter indoktrynacji – relacjonowano.

Także i tym razem mówiono o potrzebie otwartości na nowe osoby czy środowiska, które mogą wnieść nowy punkt widzenia, jakiego dotąd parafialne wspólnoty nie brały pod uwagę.

W grupach rozmawiano także o przeszkodach w misji: braku zaufania, braku tzw. środków ubogich w głoszeniu Ewangelii. Zwrócono uwagę, że najbardziej zaniedbanymi obszarami są m.in. środowiska pracy i młode pokolenie. Tam, najtrudniej głosić Ewangelię. Potrzeba również ewangelizacji i duszpasterstwa singli a także seniorów. Założenie, że starsze pokolenie chodzi do kościoła, może się obecnie okazać nie całkiem prawdziwe.

– Jeśli chcemy przekazywać wiarę, trzeba nawiązywać relacje, a potem w nich dzielić się tym, co najważniejsze – relacjonowała przedstawicielka jednej z grup

Wspólna modlitwa o współodpowiedzialność

Spotkanie zakończyło się modlitwą powszechną w różnych intencjach. Uczestnicy konsultacji modlili się m.in. o to, by doświadczenie drogi synodalnej pomogło wzrastać we współodpowiedzialności za powierzone zadania w Kościele, a także “o otwartość na zmiany, formację i ciągłe uczenie się, abyśmy jako wspólnota byli zdolni do lepszego podążania razem, słuchania siebie nawzajem i uczestniczenia w misji”. Pamiętano także o Ukrainie, dla której modlono się o dar pokoju, Bożą opiekę nad wszystkimi, którzy cierpią z powodu wojny i nadzieję dla uchodźców.

Następne spotkanie odbędzie się we wtorek 24 maja o godz. 18.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich i będzie miało charakter podsumowujący. Tematem będzie “Budowanie Kościoła synodalnego w Archidiecezji Warszawskiej. Rozeznawanie”.

– Nie chcemy, żeby te spotkania się skończyły, mamy nadzieję, że synod zdynamizuje już istniejące w archidiecezji ciała synodalne m.in. różne rady – podkreślił bp Jarecki. Zapowiedział też, że zostanie wypracowana nowa formuła dalszych spotkań i zostanie przedstawiona na spotkaniu majowym.

awo/archwwa.pl

Spotkanie przedstawicielek duszpasterstwa kobiet

W piątek 25 marca 2022 odbyło się pierwsze synodalne spotkanie przedstawicielek środowisk duszpasterstwa kobiet w Archidiecezji Warszawskiej. Na zaproszenie odpowiedziało 16 kobiet, które reprezentowały 12 środowisk.

Spotkanie poprzedzone było modlitwą zawierzenia świata Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w jedności z papieżem Franciszkiem. Następnie uczestniczki uczestniczyły w Eucharystii.

Kolejnym etapem było dzielenie się przez uczestniczki doświadczeniem pracy z kobietami i dla kobiet. Następnie o. Paweł Drobot CSsR duszpasterz kobiet archidiecezji warszawskiej przedstawił wizję i cel duszpasterstwa kobiet na podstawie nauczania Kościoła. Podkreślił, że posiada ono swoją specyfikę, którą powinni zrozumieć zarówno duszpasterze oraz zaangażowane kobiety.

Ostatnia, główna część była czasem wzajemnego słuchania się. Uczestniczki dzieliły się tym, jakie widzą wyzwania w obszarze duszpasterstwa kobiet?

Oto podsumowanie tematów dzielenia się:

 • Zasadniczym celem duszpasterstwa kobiet jest pomoc kobietom w odkrywaniu i umacnianiu ich tożsamości.
 • Wyzwaniem jest motywacja kobiet do podjęcia odpowiedzialności w celu świadomego zaangażowania się w działalność środowisk duszpasterskich a także pomoc w uświadamianiu, że posiadają wiele twórczych możliwości.
 • Celem duszpasterstwa kobiet powinno być wydobywanie z serc kobiet dobra, piękna, czułości i miłości, jako wartości, którymi mogą ubogacać inne kobiety i mężczyzn.
 • Jest wiele kobiet „po przejściach”, które czują się niezaopiekowanie przez środowiska kościelne. Duszpasterstwo kobiet powinno wychodzić z inicjatywą do tych kobiet.
 • Dużym wyzwaniem jest dotarcie do młodych dziewcząt i nastolatek, które zagubiły się w wierze. Wymaga to wykorzystania nowych metod pracy oraz mass mediów.
 • Jednym z wymiarów duszpasterstwa kobiet powinna być pomoc kobietom w wychowywaniu dzieci i młodzieży.
 • Problemem, którego doświadcza wiele kobiet jest samotność, depresja. Dotyczy ona nie tylko kobiet niezamężnych, czy pozostawionych przez małżonków. Z samotnością borykają się także kobiety zamężne. Wyzwaniem duszpasterstw kobiet jest odpowiedź na potrzebę zrozumienia, bliskości, relacji oraz pomoc w stanach depresyjnych.
 • Duszpasterstwo kobiet powinno ukazywać wartość życia zarówno kobietom jak i mężczyznom.
 • Duszpasterstwa kobiet na poziomie lokalnym (parafie, dzielnice) powinny koncentrować się na budowaniu środowiska wzrostu w wierze oraz wsparcia dla kobiet.
 • Jednym z wymiarów duszpasterstwa kobiet powinno być ukazywanie „atrakcyjności” bycia kobietą wierzącą, katoliczką.
 • Zadaniem duszpasterstwa jest również ewangelizacja kobiet oparta na programach kerygmatycznych.

Wymienione tematy dotyczą szczegółowych obszarów. Te potrzeby częściowo już są zaspakajanie przez lokalne środowiska, albo też potrzebują ich podjęcia.

Obok wyżej wymienionych wyzwań stojących przed duszpasterstwem kobiet na poziomie lokalnym, uczestniczki zauważyły jedno wielkie wyzwanie, jakim jest współpraca środowisk duszpasterstw kobiet na danym terenie, np. diecezja. Jest podejmowanych wiele cennych lokalnych inicjatyw, lecz tak samo ważne jest stworzenie sieci współpracy tych środowisk.

 

o. Paweł Drobot CSsR
duszpasterz kobiet Archidiecezji Warszawskiej

 

Materiały przygotowawcze do piątego diecezjalnego spotkania konsultacyjnego

Podstawową formą pracy grup synodalnych jest modlitwa, lektura i dzielenie się ich owocami. Dlatego, aby uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym na poziomie diecezjalnym warto wcześniej zapoznać się z materiałami przygotowawczymi.

Zawierają one wyjaśnienie tematu konsultacji, modlitwę za Synod “Adsumus Sancte Spiritus” a także fragmenty Pisma świętego i dokumenty Kościoła katolickiego, które mogą posłużyć jako pomoc do osobistej modlitwy i refleksji, aby lepiej wsłuchać się w Ducha Świętego

Publikujemy materiały do modlitwy i refleksji przed spotkaniem na poziomie diecezjalnym na temat: Synodalność: metodą Kościoła misyjnego.

Do pobrania:

Materiały przygotowawcze >>

Materiały przygotowawcze do czwartego diecezjalnego spotkania konsultacyjnego

Podstawową formą pracy grup synodalnych jest modlitwa, lektura i dzielenie się ich owocami. Dlatego, aby uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym na poziomie diecezjalnym warto wcześniej zapoznać się z materiałami przygotowawczymi.

Zawierają one wyjaśnienie tematu konsultacji, modlitwę za Synod “Adsumus Sancte Spiritus” a także fragmenty Pisma świętego i dokumenty Kościoła katolickiego, które mogą posłużyć jako pomoc do osobistej modlitwy i refleksji, aby lepiej wsłuchać się w Ducha Świętego

Publikujemy materiały do modlitwy i refleksji przed spotkaniem na poziomie diecezjalnym na temat: Jak pokonać bierność w Kościele: ku zaangażowaniu

Do pobrania:

Materiały przygotowawcze >>