Dokument w pdf do pobrania

Propozycja synodalnego spotkania konsultacyjnego
dla parafii Archidiecezji Warszawskiej

Co to jest synodalne spotkanie konsultacyjne na poziomie parafialnym?

Każda parafia wyznacza osobę kontaktową. Powinna to być osoba świecka, której zadaniem będzie, we współpracy z Księdzem Proboszczem i Księżmi Wikariuszami, animować proces synodalny w parafii. Do tego może być potrzebny zespół organizacyjny, który pomoże zaplanować i przeprowadzić proces konsultacji oraz same spotkania. Trzeba będzie również rozeznać w swoich parafiach, w jaki sposób dotrzeć do świeckich i jakie są najbardziej odpowiednie metody, aby wspólnie doświadczyć wzajemnego słuchania, dialogu oraz wspólnotowego rozeznawania.

Przed zaplanowanym spotkaniem w parafii trzeba udostępnić, na przykład przez stronę internetową parafii, materiały przygotowawcze dla uczestników spotkania. Powinny one zawierać krótkie informacje wyjaśniające proces synodalny, temat spotkania oraz pytania,
które pozwolą uczestnikom zrozumieć proponowany temat. Warto zaproponować fragmenty Pisma Świętego i nauczania Kościoła katolickiego, które będą nawiązywać do tematu spotkania.

W przygotowaniu parafialnego spotkania konsultacyjnego można skorzystać z materiału przygotowawczego, zamieszczonego na stronie synodu: synod.mkw.pl

Proponujemy również wzór przykładowego spotkania synodalnego dla parafii, który może być inspiracją i pomocą. Temat główny spotkania powinien zostać zaczerpnięty z dziesięciu kwestii zaproponowanych w Dokumencie Przygotowawczym Synodu. Warto zaproponować tematy, które są ważne dla danej parafii oraz te, które będą proponowane przez uczestników spotkań konsultacyjnych.

Spotkanie powinno się składać z dwóch części:

1. Część modlitewna,

2. Część dialogiczno-dyskusyjna.

Druga część spotkania może mieć różne formy – opisujemy je poniżej. Na każdym spotkaniu powinna być zapalona świeca synodalna.
Owocem tych spotkań będzie parafialny dokument, syntetycznie przedstawiający na trzech stronach podejmowane tematy i wnioski. Dokument ten przygotowuje osoba kontaktowa razem z Proboszczem. Następnie dokument ten trzeba przekazać Księdzu Dziekanowi (do końca 2021 r.), który wraz z dekanalnym duszpasterzem młodzieży przygotuje syntezę dekanalną konsultacji synodalnych po styczniowym spotkaniu z Biskupem.

 

1. OBRZĘDY WSTĘPNE

Przewodniczący mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Lud odpowiada:

Amen.

Potem kapłan zwraca się do ludu i rozkładając ręce pozdrawia go mówiąc:

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
W. I z duchem twoim.

Następnie wszyscy razem odmawiają modlitwę synodalną. Może być poprzedzona krótkim komentarzem (tymi lub podobnymi słowami):

Każda sesja Soboru Watykańskiego II rozpoczynała się modlitwą Adsumus Sancte Spiritus, zwaną tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą, Duchu Święty”, która jest tradycyjnie używana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat, a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izydorowi z Sewilli (ok. 560 – 4 kwietnia 636 rok). Kiedy podejmujemy proces synodalny, modlitwa ta zaprasza Ducha Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski.

Wszyscy:

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Pomóż nam odnaleźć w Tobie naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków. Amen.

 

2. LITURGIA SŁOWA

Wprowadzenie do czytań

Osoba kontaktowa lub inna osoba wyznaczona zaprasza zgromadzonych do słuchania Słowa Bożego, przypominając, że „podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa.

Propozycje pierwszego czytania: Rdz 12, 1-7; Pwt 6, 4-13; Iz 40, 1-5; Iz 55, 6-11;
Dz, 1, 15-26; Dz 9, 1-5; Dz 15, 1-35; Dz, 18, 24-28; Rz 10, 14-21

Propozycje Psalmu: Ps 1; Ps 16 (15); Ps 50 (49); Ps 139 (138).

Propozycje Ewangelii: Mt 5, 1-12; Mt 16,13-20; Mt 18, 15-20; Mk 2, 1-12; Łk 24, 13-35; J 14, 1-7.

Powyższe czytania są propozycją i inspiracją dla przygotowujących spotkanie. To mogą być również czytania z dnia, które proponuje Liturgia Słowa.

Komentarz do czytań i wprowadzenie do dyskusji (Ks. Proboszcz)

 

3. DIALOG/DYSKUSJA

Pierwsza forma

Pierwsza forma polega na dyskusji otwartej, gdzie każdy uczestnik spotkania odpowiada na zadane pytanie/kwestię. Moderatorem dyskusji powinna być osoba kontaktowa. Dyskusja powinna trwać ok godziny.

Druga forma

Uczestnicy tworzą małe grupy składające się z około 6-7 osób z różnych środowisk. Metoda ta zajmuje, co najmniej godzinę i składa się z trzech etapów. 1. Wysłuchanie każdego uczestnika i chwila refleksji w ciszy; 2. Każdy uczestnik (kto chce, nie ma przymusu) dzieli się tym, co
najbardziej go „uderzyło”, co jest dla niego najważniejsze. Następuje chwila refleksji w ciszy; 3. Wspólne opracowanie syntezy spotkania. Po zakończonym dialogu w grupie, uczestnicy powinni podsumować i podzielić się swoimi doświadczeniami w swojej małej grupie. Co było cenne podczas dialogu? Co ten dialog utrudniało? Czego nauczyli się o synodalnym sposobie spotkania i rozeznawania?

 

4. ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

Modlitwa wiernych. Może to być modlitwa spontaniczna lub przygotowana wcześniej.

Modlitwa Ojcze nasz

Znak pokoju.

Błogosławieństwo.