List w pdf do pobrania

Warszawa, 28 października 2021 r.

Czcigodni Księża Proboszczowie,

W imię Boże rozpoczęliśmy XVI Synod Biskupów Kościoła Powszechnego „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Synod oznacza podążanie razem. W trakcie prac synodalnych będziemy przeżywać i umacniać w Kościele rzeczywistość wspólnoty sióstr i braci Chrystusa, razem wyznających wiarę, razem celebrujących wiarę i razem dających świadectwo o
naszym Zbawicielu w każdym środowisku życia.

Papież Franciszek prosi nas, abyśmy nie potraktowali tego Synodu jako jednorazowego wydarzenia. Zadaniem tego Synodu nie jest bowiem zapewnienie chwilowego lub jednorazowego doświadczenia synodalności.

Chodzi o wypracowanie takich metod duszpasterskich, dzięki którym będziemy potrafili owocniej prowadzić misję ewangelizacyjną, przekonująco głosić światu Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka i świata oraz czynić z ludzi jego wyznawców i świadków. Papież Franciszek przypomina nam, że aby wypełnić tę misję w świecie, Kościół powinien powrócić na drogę synodalną. To jest Jego autentyczny styl i sposób bycia w świecie. Ta misja Kościoła wymaga, aby cały Lud Boży podążał razem i razem włączał się w misję ewangelizacyjną.
Dlatego Synod ten jest zgromadzeniem nie tylko biskupów, ale jest drogą wszystkich wiernych. Sobór Watykański II ożywił poczucie, że wszyscy ochrzczeni, zarówno hierarchia, jak i świeccy, są powołani do aktywnego uczestnictwa w zbawczej misji Kościoła (LG, 32-33).

W tym Synodzie, zaangażowanie Ludu Bożego ma fundamentalne znaczenie. Dlatego istotne jest, aby każde synodalne spotkanie w parafii kierowało się zasadami: komunii, uczestnictwa i misji, które inspirują drogę synodalną.

Zrealizujemy te zasady, jeśli podczas spotkania zadbamy o:

Autentyczne spotkanie. Nie chodzi tylko o bycie razem w jednym miejscu, ale o wytworzenie atmosfery wspólnoty, w której każda osoba, duchowna czy świecka, pragnie wejść w autentyczną relację z innymi osobami z przekonaniem, że przez każdego przemawia Duch Święty. Chodzi o wzajemną akceptację i wspólne dochodzenie do prawdy.

Dostępność, aby jak największa liczba osób mogła uczestniczyć w spotkaniu.

Świadomość kulturowa, abyśmy umieli spotkać się w różnorodności, jaką tworzy społeczność lokalna.

Włączanie, podejmowanie wszelkich starań, aby zaangażować tych, którzy czują się wykluczeni lub marginalizowani, lub są pasywnymi członkami wspólnoty.

Poszanowanie praw, godności i zdania każdego uczestnika spotkania.

Rozeznanie – po modlitwie do Ducha Świętego i rzetelnym wsłuchiwaniu się w głos każdego uczestnika spotkania.

Rzetelna synteza, która prawdziwie odzwierciedli spektrum wszystkich odpowiedzi, uwzględniając również poglądy krytyczne.

Synod ten zachęca nas również do znalezienia najbardziej skutecznych sposobów dotarcia do wszystkich wiernych świeckich. Czasem będzie konieczne osobiste zaproszenie tych, którzy odeszli z Kościoła, tych, którzy nie praktykują wiary, tych, którzy doświadczają ubóstwa lub marginalizacji. Prosimy, aby spotkania synodalne odbywały się w każdej parafii. Wielką pomocą w autentycznym i owocnym przeprowadzeniu Synodu będzie obcowanie ze Słowem Bożym, lectio divina, lektura, medytacja i kontemplacja Pisma świętego. Każde spotkanie synodalne powinno rozpoczynać się od nabożeństwa biblijnego. Do każdej parafii przesyłamy wzór spotkania synodalnego. Ufamy
jednocześnie, że kapłani i osoby kontaktowe wykażą się kreatywnością w autentycznym przeprowadzeniu konsultacji synodalnych.

Podczas spotkań pracujemy nad 10 problemami zaproponowanymi przez Sekretariat Generalny Synodu w Rzymie. Wybierzcie te, które najbardziej dotyczą parafii. Trzeba dodać do tych problemów inne tematy, które zaproponują uczestnicy spotkań lub pojawią się na spotkaniu. Prosimy, by nie ograniczyć się do jednego spotkania. Powinno być ich kilka. Owocem pisemnym tych spotkań,
powinien być parafialny dokument, syntetycznie przedstawiający na trzech stronach podejmowane tematy i wnioski. Dokument ten trzeba przekazać Księdzu Dziekanowi do końca 2021 roku. Ksiądz Dziekan wraz z dekanalnym duszpasterzem dzieci i młodzieży przygotuje syntezę dekanalną konsultacji synodalnych. Następnie, na podstawie tego dokumentu przeprowadzone będą konsultacje podczas kolędowego spotkania z biskupami w dekanatach. W ich trakcie każdy z księży biskupów spotka się zarówno z duchownymi, jak i ze świeckimi przedstawicielami parafialnych zespołów synodalnych. Dokumenty dekanalne prosimy przekazać do diecezjalnego Sekretariatu Synodu do
końca lutego 2022 roku.

Bp Piotr Jarecki
Ks. Matteo Campagnaro
Beata Chojnacka
Piotr Szular

 

Aneks:
Sekretariat Generalny Synodu Biskupów wydłużył pierwszy etap konsultacji synodalnych. W związku z tym w Archidiecezji Warszawskiej zostały zmienione terminy prac synodalnych na poziomie diecezjalnym.
Aktualne terminy dla parafii:
– do 3 kwietnia 2022 roku parafie przekazują syntezę spotkań synodalnych do księdza dziekana swojego dekanatu
– do 17 kwietnia 2022 roku księża dziekani przekazują syntezę spotkań synodalnych z dekanatu do Sekretariatu Synodu Archidiecezji Warszawskiej.